Arama Yap

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası; Ahmet Selim Okuyan’a ait mobil uygulama ve websitesi ("Kur'an Okuyan") üzerinden sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Kur’an Okuyan’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Kur’an Okuyan’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, Tarafınızla iletişim kurulması konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

Tüm hakları Kur’an Okuyan’a ait olan mobil uygulama ve web sitesi içeriklerinden yararlanabilmeniz için kullanıcı olmanız gerekmektedir. Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme Kur’an Okuyan sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır. 

 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

1.1. Kur’an Okuyan’ın online hizmet platformu olan kuranokuyan.com ve Kur’an Okuyan mobil uygulaması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere, ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta vb. gibi bilgiler) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler, Kur’an Okuyan`ın hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, Kur’an Okuyan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi, Kur’an Okuyan’ın ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak, Kur’an Okuyan ve/veya iş ortakları tarafından toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Kur’an Okuyan’ın Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında aydınlatma metnine www.kuranokuyan.com/kvkk-aydinlatma-metni_c_3 linkinden ulaşabilirsiniz.

1.2. İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ilgili kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

2.1. İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, iletisim@kuranokuyan.com adresine e-posta atarak erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemlerini talep edebilirsiniz. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

2.2. Yukarıdaki değişiklik ve güncellemeleri www.kuranokuyan.com/talep-formu linkindeki talep formu ile talebinizi iletisim@kuranokuyan.com  e-posta adresine olarak iletebilirsiniz. 

2.3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kişisel verilerinizin; 
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

2.4. Talebiniz ile ilgili olarak Kur’an Okuyan sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. Kur’an Okuyan’ın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır. Kur’an Okuyan kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasına www.kuranokuyan.com/cerez-politikasi_c_8 linkinden ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kur’an Okuyan, Kur’an Okuyan’a sağladığınız kişisel verileri, kullanıcılığın sona ermesinden itibaren yasal saklama süresi boyunca saklanır. Kur’an Okuyan’ın kullanıcı hesaplarının sağladığı kişisel verileri saklama süreleri, verilen hizmetlerin sağlanmasındaki süreklilik göz önüne alınarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Belirtilen saklama sürelerinin uzatılması veya kısaltılmasına yönelik taleplerinizi işbu sözleşmenin 2.2. Maddesinde belirtilen şekillerde Kur’an Okuyan’a ulaştırabilirsiniz.

4. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Kur’an Okuyan, kullanıcılığa ilişkin kişisel verilerinizi; güvenliğiniz Kur’an Okuyan’ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Kur’an Okuyan’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

5.1. Kur’an Okuyan kullanıcılığı bizzat kullanıcıya aittir. Kullanıcı bilgileri ve diğer kişisel verileriniz, üçüncü kişilerle, ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz ve bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun uyarınca kullanıcı ve Kur’an Okuyan birlikte sorumludur.

5.2. Kur’an Okuyan, kişisel verileri; yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesi risklerine karşı korumak için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca gerekli önlemleri almaktadır. Kur’an Okuyan, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kur’an Okuyan’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve mobil uygulamaya yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kur’an Okuyan bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

5.3. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Mobil uygulama, kuranokuyan.com web sitesi ve şirkete ait diğer web sitelerinden Kur’an Okuyan‘a ait olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetlerin, sayfaların, bilgilerin, görsel unsurların önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı Kur’an Okuyan tarafından saklı tutulur.

6. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

Kur’an Okuyan, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası “www.kuranokuyan.com” sitesinde yayınlanması ile derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Kullanıcılık/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman iletisim@kuranokuyan.com adresine e-posta atarak veya mobil uygulama üzerinden değiştirebilirler.

7. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına açık rıza metnine onay vererek www.kuranokuyan.com/acik-riza-metni_c_7 rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Kur’an Okuyan’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

9. Çerez Politikası

Kur’an Okuyan’a ait web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında; hizmetlerimizi geliştirmek ve daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunabilmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatlerimiz kapsamında ve bazı çerezler kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Kur’an Okuyan çerez politikamıza www.kuranokuyan.com/cerez-politikasi_c_8 linkinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı, bu kullanıcılık ve gizlilik sözleşmesini kabul ettiğinde Kur’an Okuyan‘a ait web sitelerinde ve mobil uygulamada çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı Kur’an Okuyan’dan her ne şekilde olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

10.Muhtelif Hükümler

10.1. Mobil uygulama ve web sitesinde yer alan içerikler, bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları Kur’an Okuyan ‘a aittir. Bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.

10.2. Bu İnternet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Kur’an Okuyan, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Mobil uygulama ve web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, Kur’an Okuyan sorumlu olmaz.